نمونه فرم آگهی مفقودی در روزنامه

نمونه فرم آگهی مفقودی در روزنامه شرکت الماس گمشده پارسیان :

توسط این فرم شما میتوانید اطلاعات مربوطه به ارباب رجوعانی که درخواست آگهی مفقودی در روزنامه را دارند تکمیل و به متصدی چاپ روزنامه گزارش نمایید!

 

 

  نظرات