فرم ماموریت

فرم ماموریت شرکت الماس گمشده پارسیان :

در صورت ماموریت برای انجام وظیفه ای از سوی شرکت، شما میتوانید در اتمام ماموریت کاری از این فرم برای گزارش دهی به مدیریت استفاده نمایید!

 

 

  نظرات