اسناد و مدارک اداری

فرم اقرارنامه حقوقی کارت ملی

فرم اقرارنامه حقوقی کارت ملی

فرم اقرارنامه حقوقی (کارت ملی) شرکت الماس گمشده پارسیان : با استفاده از این فرم که باید به صورت دستی و امضا و اثر انگشت در آن درج شده باشد می توانید در پایان هر ماه نسبت به دریافت حقوق عملکردی خود اقدام نمتیید!   دانلود

ادامه مطلب
فرم اقرارنامه حقوقی آنی یاب

فرم اقرارنامه حقوقی آنی یاب

فرم اقرارنامه حقوقی (آنی یاب) شرکت الماس گمشده پارسیان : توسط این فرم که باید به صورت دستی به وسیله شما نوشته شود و امضا و اثر انگشت نیز در آن درج شده باشد، شما میتوانید در پایان هر ماه نسبت به گرفتن حقوق عملکردی خود اقدام نمایید!   دانلود

ادامه مطلب

فرم تسویه حساب کارت ملی

فرم تسویه حساب کارت ملی شرکت الماس گمشده پارسیان : توسط این فرم شما میتوانید نسبت به تسویه حساب و کارکرد تمامی فعالیت خود در کارت ملی و مطالبات خود برای فسخ قرارداد اقدام نمایید!    

ادامه مطلب

فرم تسویه حساب آنی یاب

فرم تسویه حساب آنی یاب شرکت الماس گمشده پارسیان : توسط این فرم شما میتوانید به هنگام قطع همکاری و تسویه با این مرکز کلیه مطالبات خود را تسویه و فسخ قرارداد نمایید!    

ادامه مطلب

نمونه فرم آگهی مفقودی در روزنامه

نمونه فرم آگهی مفقودی در روزنامه شرکت الماس گمشده پارسیان : توسط این فرم شما میتوانید اطلاعات مربوطه به ارباب رجوعانی که درخواست آگهی مفقودی در روزنامه را دارند تکمیل و به متصدی چاپ روزنامه گزارش نمایید!    

ادامه مطلب

فرم ثبت اطلاعات جوینده یابنده

فرم ثبت اطلاعات جوینده یابنده شرکت الماس گمشده پارسیان : با استفاده از این فرم شما میتوانید اطلاعات مربوط به مدارک مفقودی ارباب رجوعان را در سامانه جوینده یابنده ثبت نمایید!   دانلود  

ادامه مطلب
فرم جستجو جوینده یابنده

فرم جستجو جوینده یابنده

فرم جستجو جوینده یابنده شرکت الماس گمشده پارسیان : توسط این فرم شما میتوانید با توجه به درخواست ارباب رجوعان جستجوی مربوطه را در سامانه جوینده یابنده انجام دهید!   دانلود  

ادامه مطلب

فرم گزارش فعالیت روزانه

فرم گزارش فعالیت روزانه شرکت الماس گمشده پارسیان : توسط این فرم شما میتوانید روزانه فروش خود را با توجه به نوع محصول و تعداد و تاریخ فروش ثبت نمایید!    

ادامه مطلب

فرم ماموریت

فرم ماموریت شرکت الماس گمشده پارسیان : در صورت ماموریت برای انجام وظیفه ای از سوی شرکت، شما میتوانید در اتمام ماموریت کاری از این فرم برای گزارش دهی به مدیریت استفاده نمایید!    

ادامه مطلب

فرم بازدید از شعب

فرم بازدید از شعب شرکت الماس گمشده پارسیان : توسط فرم مربوطه کارشناس و یا نماینده شرکت در صورت بازدید از شعبه میتواند طبق فیلد های مربوطه در فرم شعبه را مورد بررسی قرار داده و گزارش خود را به مدیریت تکمیل نمایید!    

ادامه مطلب
صفحه 1 از 212