فرم بازدید از شعب

فرم بازدید از شعب شرکت الماس گمشده پارسیان :

توسط فرم مربوطه کارشناس و یا نماینده شرکت در صورت بازدید از شعبه میتواند طبق فیلد های مربوطه در فرم شعبه را مورد بررسی قرار داده و گزارش خود را به مدیریت تکمیل نمایید!

 

 

  نظرات